Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 – Opdrachtdocumenten

 • 1.1. Al onze werken zijn onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden. Iedere afwijking of wijziging aan onderhavige clausules is ongeldig als deze niet schriftelijk is gebeurd en aanvaard door beide partijen.
 • 1.2. De onderhavige algemene voorwaarden primeren op alle andere voorwaarden.
 • 1.3. Al onze voorstellen, prijslijsten en diverse inlichtingen aan de klant meegedeeld, vormen geen offertes en gelden enkel ter informatie.

Artikel 2 – Prijs

 • 2.1. De BTW, andere heffingen en lasten, en hun wijzigingen, zijn steeds ten laste van de opdrachtgever.
 • 2.2. Tenzij anders bepaald, zijn de kosten voor onderzoek, analyse, verwijdering van en schade door eventuele asbest niet inbegrepen in de prijs.
  Indien in het kader van de uitvoering van de werken door de aannemer de aanwezigheid van asbest wordt vastgesteld, brengt deze de klant hiervan op de hoogte.

Artikel 3 – Betaling

 • 3.1. Tenzij anders wordt overeengekomen, vindt betaling als volgt plaats:
  - 30% van de totale prijs bij aanvang van de werken
  - volgens de vordering van de werken in uitvoering
  - de verrekening op het einde van de werken
 • 3.2. De facturen moeten betaald worden binnen een termijn van 15 dagen na hun verzending. Gebeurt dit niet, dan zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest opleveren met als tarief 8,5% per jaar, berekend naar rato van het aantal dagen betalingsachterstand
 • 3.3. Bovendien worden de op de vervaldag verschuldigde, maar niet betaalde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van €125.

Artikel 4 – Prijsherziening

Zelfs in geval van een absoluut forfait leidt elke wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport tot een prijsherziening die toegepast wordt op de betrokken facturering van de uitgevoerde werken volgens de onderstaande formule:

"P" is het bedrag van de uitgevoerde werken en "p" is het herziene bedrag.
"S" is het gemiddelde uurloon bepaald door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte, en verhoogd met het op die datum door de FOD Economie aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen; "s" is dit uurloon zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd, verhoogd met het hiervoor vermelde totaalpercentage dat in die periode aangenomen was.
"I2021" is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van de Prijslijst der Bouwmaterialen, zoals van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte. "i2021" is ditzelfde indexcijfer zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd.

Artikel 5 - Onvoorziene omstandigheden

Onze offerte houdt rekening met omstandigheden en maatregelen die gekend en van kracht zijn op de 10de dag vóór datum van de offerte.
Indien er zich later omstandigheden en maatregelen zouden voordoen die onvoorzienbaar waren of die een geval van overmacht vormen en die de contactuele voorwaarden beïnvloeden, hebben beide partijen de mogelijkheid om een herziening (zoals termijnverlenging en/of het verdelen van de meerkost) van deze voorwaarden te vragen.
In voorkomend geval zijn de partijen verplicht om deze omstandigheden en maatregelen zo snel mogelijk aan elkaar schriftelijk (zoals bv.  Aangetekende zending, mail, werfverslagen, dagboek der werken, sms, WhatsApp, …) te melden en verbinden zij zich ertoe om te goeder trouw onderhandelingen te voeren en deze binnen een redelijke termijn te beëindigen.
Wanneer daarenboven, naast alinea 2 van huidig artikel, voormelde omstandigheden en maatregelen een onderbreking van de werken tot gevolg hebben, wordt de uitvoeringstermijn geschorst voor de duur van de onderbreking vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten.

Artikel 6 – Veiligheidscoördinatie

Behoudens andersluidende vermelding zijn de veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator oplegt en  die niet bekend zijn op het moment waarop onze offerte wordt ingediend niet inbegrepen in de offerteprijs.

Artikel 7 – Werkdagen en uitvoeringstermijn

 • 7.2 Behalve indien uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, worden onze uitvoeringstermijnen in werkdagen uitgedrukt. (Worden niet als werkdagen beschouwd: zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen, jaarlijkse vakantiedagen en inhaalrustdagen)
 • 7.2. De uitvoeringstermijn wordt onder meer verlengd:
  - Indien de werken van de aannemer vertraagd zijn omwille van andere vakgroepen, of de bouwheer;
  - Indien belangrijke wijzigingen in de loop van de werken worden beslist door de klant;
  - Indien de betalingsvoorwaarden door de klant niet worden nageleefd;
  - Indien de toepassing van nieuwe sociale of andere wetsbepalingen een vertraging in de werken veroorzaakt.
 • 7.3. Vertragingen in de uitvoering die uitsluitend aan ons toe te schrijven zijn, zullen aanleiding geven tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding ad €20 per werkdag vertraging, met een maximum van 5% van de prijs van de werken. Deze vergoeding is slechts verschuldigd voor de periode na de ingebrekestelling bij aangetekend schrijven door de opdrachtgever.

Artikel 8 – Uitvoering van de werken

 • 8.1. De klant zal ons, op eigen initiatief, de nodige informatie geven, zowel gedurende de bespreking als tijdens de uitvoering van de overeenkomst, betreffende de technische context en de precieze noden van het bedrijf die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
 • 8.2. De inrichting van de toegangswegen en de lokalen worden verricht door de klant, te zijnen laste en onder zijn volledige verantwoordelijkheid. Hij is gehouden ons te verwittigen zodra deze werken voltooid zijn opdat ons personeel op gepaste tijd zou kunnen gestuurd worden en de werken beginnen. De klant zal een lokaal te onzer beschikking stellen, bestemd als refter voor ons personeel, een vestiaire, lavabo, gemeenschappelijke ruimten en een droog lokaal, tevens bestemd als opslagplaats voor onze werktuigen en materieel.

Artikel 9 – Opleveringen

 • 9.1. Zodra de werken beëindigd zijn, dient de opdrachtgever over te gaan tot de oplevering van de werken. Kleine onvolkomenheden of onafgewerktheden, waarvan de waarde minder dan 10% van de aannemingssom beloopt, kunnen geenszins worden ingeroepen om de oplevering te weigeren. In voorkomend geval dient de opdrachtgever slechts te betalen ten belope van wat voor aanvaarding in aanmerking is genomen en zullen de eventuele gebreken binnen de maand worden verholpen.
 • 9.2. Als de opdrachtgever nalaat aan deze oplevering deel te nemen of er zich geldig te laten vertegenwoordigen binnen 15 dagen na hierom verzocht te zijn, wordt de oplevering als verkregen beschouwd vanaf het einde van deze voornoemde periode van 15 dagen.
 • 9.3. De voorbehoudloze ingebruikname geldt als stilzwijgende oplevering.
 • 9.4. De oplevering houdt de goedkeuring in door de opdrachtgever van de werken die worden opgeleverd en sluit voor hem elk beroep wegens zichtbare gebreken uit. De datum van de oplevering bepaalt het vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid.
 • 9.5. De werken die in staat van oplevering zijn bevonden worden vermoed, tot bewijs van het tegendeel, zo te zijn geweest op de datum bepaald voor hun voltooiing of op de datum van de werkelijke voltooiing die de aannemer in zijn verzoek om oplevering vermeld heeft.
 • 9.6. Enkel als overeengekomen is dat er een dubbele oplevering geldt, dan is al het bovenstaande van toepassing op de voorlopige oplevering. De definitieve oplevering gebeurt in dat geval 12 maand na de voorlopige oplevering, zonder andere formaliteit dan het verstrijken van de termijn.

Artikel 10 – Lichte verborgen gebreken

 • 10.1. Gedurende een periode van twee jaar na de voorlopige oplevering is de aannemer aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het BW. Op straffe van verval van de aansprakelijkheid van de aannemer moet het gebrek door de opdrachtgever worden aangeklaagd binnen de twee maanden vanaf de ontdekking ervan of vanaf de dag waarop het bekend had moeten zijn.
 • 10.2. Elke rechtsvordering op die grond is maar ontvankelijk als ze ingesteld wordt binnen een termijn van een jaar na de dag dat de opdrachtgever kennis heeft gekregen of had moeten krijgen van het gebrek. Deze termijn wordt evenwel geschorst gedurende de termijn waarbij sprake is van ernstige onderhandelingen met het oog op het vinden van een oplossing voor het probleem.

Artikel 11 – Overdracht van risico’s

De door de artikelen 1788 en 1789 van het BW beoogde overdracht van risico’s vindt plaats naarmate de uitvoering van de werken of de levering van de materialen, goederen of installaties vordert.

Artikel 12 – Exoneratie

 • 12.1. Voor gebreken aan verwerkte materialen is de waarborg beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen. Deze waarborg beperkt zich tot de gratis vervanging, gratis herstelling of terugbetaling, naar onze keuze, van het gebrekkig stuk.
 • 12.2. Indien de klant ons een materieel opdringt van een bepaalde kwaliteit, oorsprong of soort, of een bepaald uitvoeringsprocédé, zullen wij vrijgesteld zijn van iedere aansprakelijkheid m.b.t. de gebreken die hun oorsprong vinden in voornoemde keuze van materiaal of procedé.
 • 12.3. Onze waarborg/aansprakelijkheid vervalt volledig zodra door een derde aan de door ons geplaatst installatie of toestellen heeft gewerkt.
 • 12.4. Wij geven geen waarborg bij herstellingen uitgevoerd aan bestaande installaties die niet-conform zijn aan de vigerende wetgeving.
 • 12.5. Wij kunnen enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van onze eigen fout.
 • 12.6. Wij zijn niet aansprakelijk voor foutloze schade of hinder in de buurt van de werken. Wij nemen art. 544 BW niet over. De opdrachtgever is voor deze schade aansprakelijk tegenover derden en kan geen verhaal uitoefenen tegen ons.
 • 12.7. Wij zijn niet verantwoordelijk voor onzorgvuldigheden of fouten van een derde. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade te wijten aan onvoldoende onderhoud, normale slijtage, gebrekkig of onhandig gebruik van de toestellen, onzorgvuldigheid, onoplettendheid of gebrek aan toezicht.
 • 12.8. Voor alle schade, met inbegrip van schade door brand, water of meteorologische omstandigheden, bedingt de opdrachtgever bij zijn brandverzekeraar een afstand van verhaal t.o.v. ons en dit vóór aanvang van de werken en tijdens de volledige duur van de werken door ons uitgevoerd. De opdrachtgever zal op ons eenvoudig verzoek een attest voorleggen van zijn brandverzekeraar als bewijs van die afstand van verhaal.
 • 12.9. Onze aansprakelijkheid is verzekerd via een polis BA Uitbating afgesloten bij AXA. Het verzekerd bedrag bedraagt €2.500.000,00 per schadegeval. Een kopij van de bepalingen van deze polis wordt kosteloos en op eerste verzoek aan de opdrachtgever verstrekt. Onze aansprakelijkheid, zowel contractueel als buitencontractueel, ten aanzien van de opdrachtgever en derden voor elke schade, verlies of kost die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de dienstverlening, de werken, het handelen of het verzuim, is in elk geval beperkt tot het bedrag dat effectief betaald wordt door onze BA-verzekeraar. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzettelijke fout of fraude. Indien de opdrachtgever dit vraagt, kunnen wij tegen betaling een verhoogde dekking nemen.

Artikel 13 – Keuring

 • 13.1. Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten overeengekomen, moet iedere installatie, ten laste van de klant , worden gekeurd door een erkend controleorganisme. Deze keuring heeft als waarde een verklaring van de kwaliteit en de juistheid van de werken ten aanzien van het bestek, bestelbon /AREI.
 • 13.2. Keuringen en opleveringen dienen te geschieden alvorens ingebruikname van de installaties. Indien de klant de installaties in gebruik neemt zonder voorafgaande controle door een erkend organisme en voorafgaande toestemming door onze diensten, kunnen wij in geen geval verantwoordelijk worden gesteld.

Artikel 14 – Waarborg

Eventuele waarborgen dienen vooraf te worden vermeld en bepaald bij prijsvraag per lastenboek. Inhoudingen op facturen worden in geen geval toegestaan.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

 • 15.1. Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst eigendom van de aannemer en is de klant er slechts de houder van totdat de prijs volledig is betaald. De aannemer mag zonder toestemming van de klant de materialen weer losmaken en terugnamen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden aan de aannemer gedelgd heeft.
 • 15.2. Bij een beroep op het recht op terugneming mag de aannemer de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van zijn schade.

Artikel 16 – Verwerking van persoonsgegevens (GDPR)

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog op de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang.
De verwerkingsverantwoordelijke is Eeckhout BV, Prinsenmolenstraat 3, 9890 Baaigem. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan de verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden van de verwerking.
De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen.
De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.

Artikel 17 – Geschillen

 • 17.1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Belgisch recht van toepassing met uitsluiting van ieder ander rechtsstelsel.
 • 17.2. Bij geschil over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.
 • 17.3. Is de klant een “consument” in de zin van art I 1,2° van het Wetboek van Economisch Recht, dan zal die dagvaarden voor de rechtbanken van het arrondissement Gent. Die zijn als enige bevoegd.