Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Onze offerten en verkopen gebeuren tegen de hierna volgende voorwaarden. Deze voorwaarden worden verondersteld gekend en aangenomen te zijn door de koper.
 2. De prijsofferten zijn slechts geldig indien ze binnen de 15 dagen te rekenen vanaf hun verzending (postdatum) of vanaf de afgifte (datum document) worden aangenomen.
 3. De offerten zijn opgemaakt aan de hand van de huidige prijzen, arbeidslonen en sociale lasten. Iedere officiële verhoging van de lonen en de prijzen die onze kosten beïnvloeden, wettigen een herziening der voorwaarden, zeker indien ze reeds in uitvoering zijn.
 4. De aangeduide leverings- of uitvoeringstermijnen zijn nooit volstrekt bindend, doch zullen door ons in de mate van het mogelijke in acht genomen worden. Ze zijn dus enkel ten titel van inlichting gegeven. Een vertraging kan dus in geen geval de ontbinding van de overeenkomst verrechtvaardigen, noch aanleiding geven tot het eisen van een schadevergoeding of het vervangen door een andere, welke oorzaak ook moge ingeroepen worden.
 5. De bijkomende werkzaamheden die gevraagd worden, kunnen door ons aangenomen worden, doch dan onder het beding van uurloon dat van kracht is op het ogenblik van de werkzaamheden.
 6. Wij behouden ons het recht voor de goederen of werken te factureren naargelang de leveringen en uitvoeringen, zelfs indien ze gedeeltelijk zijn.
 7. Betalingsvoorwaarden. Binnen de 8 dagen na factuurdatum. Ieder verzuim van betaling binnen de gestelde termijn van 8 dagen zal van rechtswege in het voordeel van de verkoper en uitvoerder zonder één enkele voorafgaandelijke inverzuimstelling de gebruikelijke handelsrente van 8% meebrengen.
 8. Schadebeding overeenkomstig art. 1226 BW. In geval van ongewettigd uitblijven der betaling 8 dagen na vervaldag, wordt het factuurbedrag ten titel van schadevergoeding van rechtswege verhoogd met 14% zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en onverminderd de hoofdsom en nalatigheidsintresten.
 9. Zo de factuur niet betaald is op de vervaldag, worden alle verschuldigde bedragen onmiddellijk invorderbaar, welke ook het gemak van betaling mogen wezen dat voorafgaandelijk is toegestaan.
 10. Ingeval de koper zich niet aan de verplichtingen houdt en o.m. niet op de aangegeven vervaldag betaalt, behouden wij ons het recht voor zonder aanmaning het werk stil te leggen of de zaak op te zeggen, dit door eenvoudige kennisgeving per aangetekende brief of door persoonlijke mededeling. De geleverde waren die onbetaald zijn, blijven onze eigendom of wanneer deze reeds onroerend geworden zijn, geven recht en dit bij prioriteit op de betaling ervan.
 11. Het goedkeuren der materialen dient te gebeuren hetzij in ons werkhuis, hetzij op onze werken, hetzij op het ogenblik dat ze ter bestemming aankomen. Het inwerken of plaatsen staat gelijk met een definitieve en onherroepelijke goedkeuring.
  In elk geval kan geen enkele klacht, ook geen klacht wegens verborgen gebreken, meer in aanmerking genomen worden acht dagen na levering en/of uitvoering der werken.
 12. Indien de cliënt zou weigerende koopwaar in ontvangst te nemen of de werken te laten uitvoeren, is de verkoper of uitvoerder gerechtigd het contract te ontbinden en dit per eenvoudige kennisgeving per aangetekende brief. Tevens zal de klant een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 30% van het bedrag van de bestelling of van de werken.
 13. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de bouwheer of hoofdaannemer geen bedragen tot waarborg mag eisen, welke dienen te blijven open staan.
 14. Wij zijn slechts gehouden aan de voorwaarden van de door de algemene aannemer aangenomen lastencohier, voor zover dit laatste ons ten gepaste tijde werd medegedeeld, en dat wij de clausule erin vervat schriftelijk erkennen.
 15. De risico’s voor de werken uitgevoerd op de werf zijn voor de klant, nl. op gebied van diefstal, brand, beschadiging van welke aard ook. De klant ontlast ons geheel en al van alle verantwoordelijkheid bij het ondertekenen, aannemen van het bestek of opgave van de door ons aanvaarde opdracht. 
  Deze bepaling geldt zelfs bij onvolledige afwerking. Zij is onafhankelijk van alle bepalingen wat het bestaan van de prijs aangaat.
 16. De gevallen van heirkracht, zoals stakingen, gehele of gedeeltelijke stakingen bij ons of bij leveranciers, noodweer, ongeval, sociale conflicten enz. heffen de overeengekomen termijn (hetzij leveringstermijn, hetzij voltooiingstermijn welke toch slechts ten titel van inlichting gegeven waren) in elk geval van ambtswege volledig op.
 17. Iedere maal dat de werken om een bepaalde reden dienen stilgelegd (stakingen, noodweer, ongeval, niet volgen der werken van een door de opdrachtgever aangestelde andere aannemer, enz.) zal de toegestane termijn van levering of uitvoering automatisch minstens met 8 dagen verlengd worden, indien nodig voor onze organisatie zelfs langer.
 18. Waarborgen. De materialen werden gewaarborgd tegen constructiefouten. In dit geval zullen enkel defecte stukken gratis vervangen worden of hersteld, dit volgens ons goeddunken.
  Bovendien kan de duur van de door ons toegestane waarborg in geen geval verder reiken dan deze toegestaan door de fabrikant en zij is geldig voor zover de materialen en toestellen door ons geplaatst zijn en worden gebruikt in normale omstandigheden en niet werden weggenomen of verplaatst of hersteld door een andere persoon dan door de koper zelf.
  In elk geval zal geen aanspraak kunnen gemaakt worden op vergoeding en/of schadeloosstelling van gelijk welke aard ook.
  Voor wat betreft de waarborg op waterdichtheid dient opgemerkt dat de waarborg enkel behelst de herstelling noodzakelijk wegens een gebrek in de aangewende materialen of van de uitvoering, dit ten einde de waterdichtheid te bekomen.
  Niet inbegrepen in de waarborg zijn bijkomende werken noodzakelijk om de nodige herstellingen te verrichten en welke bijkomende werken dus ten laste vallen van de klant. 
  Worden niet beschouwd als een fout in de uitvoering of in de materialen, de gebrekkigheden die zouden kunnen voortspruiten uit het feit van het verschijnen van voegen, spleten, scheuren, enz. (deze opsomming is niet beperkend) of uit om het even welke beschadigingen van het onderstel of andere werken, waarvan de uitvoering niet ten laste van de asfalteur valt.
  De verleende waarborg houdt op geldig te zijn niet alleen in de gevallen voorzien in het gemeen recht maar insgelijks in de volgende gevallen:
  • Indien zonder onze geschreven toelating, hieraan werken worden uitgevoerd door personen vreemd aan onze firma;
  • Indien wordt vastgesteld dat de asfaltbedekking abnormaal werd belast of betreden;
  • In geval van overmacht, inbegrepen beschadigingen veroorzaakt door wind, noodweer, bliksem, enz…
 19. De algemene verkoopsvoorwaarden van onze medecontractant of onderaannemers die in tegenspraak zouden zijn met de bovenstaande voorwaarden zullen als zijnde van nul en gener waarde beschouwd, aangezien alleen bovenstaande voorwaarden gelden. Enkel schriftelijk van bovenstaande voorwaarden afgeweken worden.
 20. In geval van betwistingen of gebeurlijke geschillen zijn de rechtbanken van het arrondissement Gent alleen bevoegd. Wij zien niet af van deze clausule wanneer wij op de koper een wissel trekken. De verkoper behoudt zich echter het recht voor om de koper te dagvaarden op iedere andere plaats door de wet toegelaten.
 21. Bij faling van een medecontractant of aanvraag concordaat door deze of kennelijk onvermogen door deze, brengt dit automatisch de ontbinding mee van het afgesloten contract na een aangetekend schrijven verstuurd door ons aan de curator of in geval van concordaat of kennelijk onvermogen aan de medecontractant, zonder dat de curator of medecontractant enige schadevergoeding kan eisen. Wij laten dan onmiddellijk op kosten der medecontractant een tegensprekelijke staat van werk en/of levering opstellen. Wij behouden ons het recht voor een vordering tot schadevergoeding in te stellen wegens de door ons geleden schade en tevens deze te compenseren met nog openstaande bedragen.